Privātuma politika

Informācija par Pārzini:

Mūsu nosaukums ir SIA “EXPLAIN”, reģistrācijas numurs: 40003608073, juridiskā adrese: Silnieku iela 12, Mārupe, LV-2167; Biroja adrese – Miera iela 63, Rīga, LV-1013. Ar mums var sazināties, rakstot uz pasta adresi: Miera iela 63, Rīga, LV-1012, vai elektroniskā pasta adresi: info@tour.lv

Personas dati -  informācija, kas attiecās uz fizisku personu, piemēram, personas kods, adrese, tālruņa numurs u.tml. Lai mēs varētu izpildītu savas saistības pret Jums kā klientu, mums nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu tūrisma pakalpojumus.

Mums – SIA “EXPLAIN”  (turpmāk tekstā - EXPLAIN) ir īpaši svarīgi apstrādāt Jūsu personas datus kārtīgi un atbildīgi. Mēs tos apstrādājam saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajām prasībām un Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu (GDPR).  

Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt Jums piemērotāko pakalpojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citu uzņēmumu vietnēm vai pakalpojumiem, kuriem ir sava privātuma politika un personas datu apstrādes prakse. Šādos gadījumos mēs iesakām iepazīties ar konkrēto uzņēmumu datu apstrādes politiku.

Kādam nolūkam EXPLAIN apstrādā Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu Jums sniegt kvalitatīvus un personalizētus tūrisma pakalpojumus. Mēs esam apņēmušies regulāri uzlabot un pilnveidot mūsu pakalpojumu kvalitāti. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai sniegtu tūrisma pakalpojumus, atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem un jautājumiem, izpildītu līgumus un veiktu citas tamlīdzīgas funkcijas. Mēs izmantojam Jūsu datus lai pildītu pienākumus, kas izriet no normatīvo aktu prasībām, piemēram, lietotāju identifikācijas un datu drošības nodrošināšanas, kā arī krāpšanas novēršanas un izmeklēšanas nolūkos.

 • Klienta un Tūristu identificēšanai
 • Līguma sagatavošanai un noslēgšanai
 • Tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai
 • Apdrošināšanas polišu noformēšanai
 • Vīzu noformēšanai
 • Iesniegumu un pretenziju izskatīšanai
 • Norēķinu administrēšanai
 • Grāmatvedības atskaišu sagatavošanai
 • Parādu atgūšanai un piedziņai
 • Komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats: Klienta piekrišana)
 • Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (personas datu apstrādes juridiskais pamats: tiesību normatīvo aktu izpilde.


Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).


Kur mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Mēs iegūstam Jūsu datus tieši no Jums. Datus varam iegūt arī pakalpojumu sniegšanas gaitā (dati var tikt iegūti no dažādiem publiskiem reģistriem).

Jūsu personas datus apstrādā EXPLAIN darbinieki, kuriem ir tiesības strādāt ar personas datiem.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.


Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam?

Jūsu datu apstrāde ir saistīta ar mūsu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu. Jūsu dati tiek iegūti darījumu laikā. Mēs apkopojam vienīgi tādus datus, kuri attiecas uz konkrētā tūrisma pakalpojuma izmantošanu vai citu konkrētu likumīgu mērķi. Jūs sniedzat par sevi informāciju EXPLAIN, piemēram, kad pieprasāt pakalpojumus.

Mūsu apkopotie personas dati ietver:

 • informāciju, kas saistīta ar personas identitātes noteikšanu un pārbaudi, piemēram, vārdu, uzvārdu,  personas kodu;
 • kontaktinformāciju, piemēram, -  adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru;
 • informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, klientu attiecībām un to pārvaldību;
 • informāciju, kas nepieciešama likumos noteikto pienākumu izpildei;
 • informācija par EXPLAIN pakalpojumu izmantošanu mājas lapā.


Personas datu apstrādes apjomu nosaka EXPLAIN sniegtā pakalpojuma specifika.

Kam mēs nododam Jūsu personas datus? 

Lai sniegtu Jums pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu EXPLAIN sadarbojas ar citiem pakalpojumu sniedzējiem. Apdrošināšanas sabiedrībām Jūsu personas datus mēs nododam uz sadarbības līguma pamata. EXPLAIN Jūs personas datus apstrādā ES ietvaros. Taču, ja nepieciešams pārsūtīt datus ārpus ES vai EEZ, mēs nodrošinām pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni, atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, vadoties, piemēram, pēc Eiropas Komisijas apstiprinātajiem standarta līguma noteikumiem. 

Personas datu saņēmēji:

 • ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, EXPLAIN  darbinieki, ceļojumu vairumtirgotāji, ceļojumu rīkotāji, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, transferu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi) un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji;
 • vēstniecības un konsulārie departamenti;
 • persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Tūrista vārdā, ja Tūrists ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis);
 • darba devējs, ja Tūrists ir kāda uzņēmuma darbinieks, un Tūrists dodas komandējumā vai darba braucienā;
 • trešās personas, ar kurām EXPLAIN ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji.
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas pēc šo personu pamatota pieprasījuma, tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;

Kādas ir Jūsu tiesības kā mūsu klientam? 

Jums ir tiesības pārbaudīt par Jums uzkrāto informāciju, pieprasīt koriģēt nepatiesos vai nepietiekamos datus, kā arī pieprasīt izdzēst novecojošus datus vai informāciju, kas nav nepieciešama datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

Klientam un/vai Tūristiem ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu, ja Klients un/vai Tūristi nav savlaicīgi informējuši EXPLAIN par personas datu maiņu, EXPLAIN nenes atbildību par Klientam un/vai Tūristiem radītajiem zaudējumiem.

Kā tiek aizsargāti Jūsu personas dati?

Mēs aizsargājam Jūsu personas datus, ievērojot īpašu piesardzību un izmantojot tam piemērotas datu aizsardzības metodes. Metodes ietver provaktīvu un reaģējošu riska pārvaldību, uguns mūru izmantošanu, piekļuves kontroles un drošības sistēmas, kontrolētu piekļūšanas un lietotāju tiesību piešķiršanu, kā arī uzraudzību, lietotāju prasmju nodrošināšanu, apmācot EXPLAIN darbiniekus, kas iesaistīti personas datu apstrādē, tā pat arī - novērtējot un rūpīgi izvēloties EXPLAIN sadarbības partnerus.

Kā mēs saglabājam Jūsu datus un atjaunojam tos?

Mēs glabājam Jūsu datus vismaz tik ilgi, cik ilgi Jūs esat mūsu klients. Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Pēc klientu attiecību izbeigšanas datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no to veida, lietošanas mērķa un likumā noteiktās informācijas glabāšanas termiņa. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, EXPLAIN leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

Datu glabāšanas laikā mēs ievērojam likumā noteiktās prasības.

Mēs vēlamies uzglabāt mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus tā, lai tie būtu precīzi un aktualizēti, dzēšot nevajadzīgus datus un atjauninot novecojušo informāciju. Tāpēc aicinām Jūs regulāri pārbaudīt, vai Jūsu dati ir atjaunoti, precīzi, un ziņot mums nekavējoties, ja Jūsu personas datos ir notikušas kādas izmaiņas.

Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm.

EXPLAIN nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei (tūrisma pakalpojumu sniegšanai) un EXPLAIN ir saņēmusi Tūristu piekrišanu.

EXPLAIN nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi (tūrisma pakalpojumu sniegšanu).

EXPLAIN informē, ka nododot Tūristu personas datus uz Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Izraēlas Valsts teritoriju, Andoru, Argentīnu, Džersiju, Fēru salām, Gērnsiju, Kanādu, Menas salu, Šveici un Amerikas Savienoto Valstu organizācijām, kas ir apliecinājušas Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijai savu principialitāti un apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei. 

Jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar mums rakstot uz e-pastu: info@tour.lv, vai zvanot Nr. +371 6 7552408